15.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"

На підставі постанови Правління Національного банку України від 05 червня2015 року №358"Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"до категорії неплатоспроможних"виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 05.06.2015 прийнято рішення №114 про запровадження з 08.06.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ20057663, МФО 320702, місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) (далі - ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ").

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 31 січня 1996 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №103 від 02.11.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №103 від 02.11.2011 р.Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 02.11.2011 p. №103 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ №263374, дата видачі ліцензії: 24.09.2013 р.; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АГ №579819, дата видачі: 17.08.2011 р; строк дії ліцензії: до 17.08.2016 р.

5) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АГ №579820, дата видачі: 17.08.2011 р; строк дії ліцензії: до 17.08.2016 р.

6) Ліцензія - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андерайтинг", серія АГ №579821, дата видачі: 17.08.2011 р; строк дії ліцензії: до 17.08.2016 р.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 08.06.2015 р.наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи
 
Готівкові кошти

20 748 515,63

Кошти у Національному банку

99 009,57

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

0,20

Кошти в інших банках

572 464 046,07

Резерви під заборгованість інших банків

-7 483 126,91

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

572 464 046,07

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

0,00

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

0,00

Кредити та заборгованість клієнтів

932 131 128,80

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-48 092 938,16

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0,00

Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи

80 686 403,30

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

98 535 974,33

Нараховані доходи по МБК

4 137,00

Нараховані доходи по кредитам

75 732 518,90

Нараховані доходи за цінними паперами

0,00

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

0,00

Інші активи

121 043 972,84

Усього активів

1 770 132 985,67

Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

27 380 868,46

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

27 380 868,46

Кошти клієнтів

1 282 436 010,44

депозити фізичних осіб

306 506 142,61

поточні рахунки фізичних осіб

188 978 767,65

депозити юридичних осіб

252 433 372,80

поточні рахунки юридичних осіб

534 517 727,38

Інші депозити(субординований борг)

126 000 000,00

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

2 155 715,81

Нараховані витрати по МБК

0,00

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

1 891 615,81

Нараховані витрати за цінними паперами

0,00

Кошти, отримані від філій

0,00

Інші зобов’язання

94 270 123,31

Усього зобов’язань

1 532 242 718,02

Власний капітал

190 740 082,64

Статутний капітал

208 310 750,00

Емісійні різниці

54 132 069,00

Резерви

39 374 362,01

Нерозподілений прибуток

-111 077 098,37

Фінансовий результат поточного року

47 150 185,01

Усього власного капіталу

237 890 267,65

Усього пасивів

1 770 132 985,67

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 05.06.2015 за даними звітності складала287 529 698,39 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 25.06.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору"наведено за наступним посиланням.