27.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"

На підставі постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №190 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.03.2015р. прийнято рішення №61 про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Хорива, 11 - А, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 30.05.1996 року 1996 (реєстр. № 258).

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 19 від 13.10.2011.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №19 від 13.10.2011; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 13.10.201119  щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"

3) Ліцензії Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4

5

Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність
АВ №581314
20.05.2011
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
21.10.2014
Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність
АВ №581313
20.05.2011
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
21.10.2014
Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг
АВ №581315
06.04.2012
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
21.10.2014
Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами
АВ №581316
20.05.2011
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
31.08.2015
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Серія АЕ №263364
24.09.2013
Національна комісія 3 цінних паперів та фондового ринку
Необмежена
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Серія АЕ №263363
24.09.2013
Національна комісія 3 цінних паперів та фондового ринку
Необмежена

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 20.03.2015 наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи
 
Готівкові кошти

56 822 233,85

Кошти у Національному банку

9 903 705,74

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

65 010 716,96

Кошти в інших банках

1 058 957 220,36

Резерви під заборгованість інших банків

-

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

-

Цінні папери в торговому портфелі банку

-

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

575 805 986,25

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;

-

Кредити та заборгованість клієнтів

4 374 697 667,26

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

- 225 188 573,64

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

-

Основні засоби та нематеріальні активи

290 027 718,76

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

272 151 385,77

Нараховані доходи по МБК

3 991 180.02

Нараховані доходи по кредитам

266 109 858.99

Нараховані доходи за цінними паперами

512 272.50

Інші нараховані доходи

1 538 074,26

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

523 670 341,77

Інші активи

291 048 173,14

Усього активів

7 292 906 576,22

  
Зобов’язання
 
Кошти банків в т.ч. коррахунок

442 742 178,46

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

1 663,70

Кошти клієнтів

5 292 677 674,02

депозити фізичних осіб

2 439 621 870,97

поточні рахунки фізичних осіб

1 137 715 284,32

депозити юридичних осіб

756 264 842,05

поточні рахунки юридичних осіб

959 075 676,68

Інші депозити

21 685 940,40

Боргові цінні папери, емітовані банком
 
Нараховані витрати до сплати, у тому числі

9 709 438,53

Нараховані витрати по МБК

7 745 339,53

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

1 493 301,64

Нараховані витрати за цінними паперами 

 

Інші нараховані витрати

470 797,36

Кошти, отримані від філій

523 670 341,77

Інші зобов’язання

584 175 880,72

Усього зобов’язань

6 874 661 453,90

Балансовий капітал, у тому числі:

418 245 122,32

Статутний капітал

674 800 000,00

Емісійні різниці

 

Резерви

21 075 635,20

Прибутки минулих років

- 123 244 868,62

Нерозподілений прибуток

2 923 107,07

Результат переоцінки

65 480 583,92

Фінансовий результат поточного року

-222 789 335,25

Усього пасивів

7 292 906 576,22

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 20.03.2015 за даними звітності складала 2 446 279 599,94 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 06.04.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.