en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Публічна пропозиція

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ПАТ «ДІАМАНТБАНК» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

 

Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (далі – Банк) відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України оголошує пропозицію (оферту) на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (далі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг фізичним особам – резидентам та нерезидентам (далі – Клієнт(и)), умови і правила надання яких зазначені у Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (далі – Договір). Договір містить усі істотні умови надання Банком послуг Клієнтам по відкриттю та обслуговуванню поточних (в тому числі поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися с використанням електронних платіжних засобів), ощадних, вкладних (депозитних) рахунків, надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів, проведення операцій в Системі дистанційного обслуговування «Інтернет–банкінг» (далі – СДО ІБ).

Банк, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед Клієнтами, які її приймають, надавати комплекс банківських послуг в порядку та на умовах, передбачених Договором за встановленими Банком тарифами, які розміщені на офіційному сайті Банку - www.diamantbank.ua.

На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надавати документи, відомості, необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, а також, у разі виявлення необхідності, сприяти Банку в частині дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивої інформації про себе, або у разі неявки Клієнта з метою оновлення ідентифікаційних даних Банк має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні.

Ця Публічна пропозиція виражає намір Банку вважати себе зобов’язаним її умовам у разі акцептування її Клієнтом. Прийняттям даної Публічної пропозиції Клієнтом є подання документів, необхідних для проведення його ідентифікації відповідно до чинного законодавства та підписання Заяви на приєднання до цієї Публічної пропозиції (далі - Заява на приєднання), яка є невід’ємною частиною Договору та може бути отримана для підписання за адресою місцезнаходження відокремлених структурних підрозділів Банка, перелік яких оприлюднений на офіційному сайті Банку: www.diamantbank.ua.

Тарифи Банку (далі - Тарифи), під якими розуміють будь-які встановлені Банком грошові винагороди за надання послуг, вважаються невід’ємною частиною Договору.

Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет – сторінці: www.diamantbank.ua, та діє до її відкликання Банком шляхом розміщення відповідної заяви на Інтернет – сторінці Банку: www.diamantbank.ua.

Дана Публічна пропозиція, Договір про приєднання до Договору комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Правила надання банківських послуг у СДО ІБ ПАТ «Діамантбанк», Тарифи на послуги ПАТ «Діамантбанк», що надаються фізичним особам, Параметри депозитних вкладів, Правила користування платіжними картками міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard International, Заяв(а)и про розміщення вклад(у)ів (депозит(у)ів), Заява на приєднання, Заяви про відкриття поточн(ого)их рахунк(у)ів, Анкет(а)ти-заяв(а)ви на відкриття поточного рахунку та виготовлення платіжної картки, Заява щодо надання права доступу до СДО ІБ, Заяв(а)и щодо оренди сейфу для зберігання цінностей, Таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки та Інформаційні повідомлення для ознайомлення з умовами кредитування фізичних осіб (в межах кредитного Субпродукту «Екстра гроші», «Великі можливості» та «Великі можливості+») разом складають єдиний документ – Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

 

 

Голова Правління ПАТ «Діамантбанк»

О.М. Ходачук

 

 

Завантажити файл: «Публічна пропозиція»