en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Портрет фонду

Пайовий закритий диверсифікований інвестиційний фонд "Діамант – дивідендний" ТОВ «Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент"»

 

"Діамант – дивідендний" – фонд для довгострокових інвесторів з потребами збалансованого росту інвестицій та періодичного отримання доходів.

 

 

Специфічні риси фонду

 

 • фонд – закритий, що дає можливість підвищити його доходність та спрогнозувати горизонт інвестування, який обмежується строком існування фонду;
 • є можливість участі у фонді фізичних осіб;
 • збалансована структура забезпечує помірність ризику;
 • дивіденди виплачуються щорічно, інвестор при цьому не повинен виходити з фонду;
 • виплата доходів у формі дивідендів зменшує податкові зобов’язання за операціями з цінними паперами.

 

 

Мета діяльності  – залучення та примноження грошових коштів інвесторів.

За рахунок формування збалансованої структури активів та активної стратегії управління активами фонду забезпечувати високу віддачу від операцій з цінними паперами за помірного рівня ризику.

 

Інвестиційний портфель

 

Диверсифікований:

 • цінні папери;
 • грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

 

Обмеження по диверсифікації (структура портфеля):

до 50% – грошові кошти, депозити, ощадні сертифікати, банківські метали;

до 50% – державні облігації;

до 40% – муніципальні облігації;

до 20% – цінні папери іноземних держав;

до 20% – цінні папери іноземних емітентів;

до 5% – інші активи, дозволені законодавством України.

 

Концентрація активів Фонду: до 5% – в цінних паперах однієї юридичної особи.

 

 

Цільова аудиторія

 

Продукт розрахований на необмежену кількість інвесторів, юридичних та фізичних осіб, які мають вільний капітал для інвестування на строк від одного до п'яти років.

 

 

Купівля, обіг, продаж інвестиційних сертифікатів Фонду

 

Час придбання Будь-який робочий день
Місце придбання В головному офісі Діамантбанку
та в агентській мережі КУА
Обіг Вільний обіг на вторинному ринку
Викуп інвестиційних сертифікатів КУА
Не передбачено
Номінальна вартість інвестиційного сертифікату
1000 грн.
Ціна купівлі/продажу За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі/продажу. Може бути збільшена/зменшена на комісію агента.
Обмеження щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів, які може придбати Інвестор
Немає

 

Доходи

 

Доходи Фонду
 • дивіденди по акціях, процентний дохід по облігаціях і депозитах;
 • зростання курсу акцій, інших цінних паперів та банківських металів у портфелі Фонду;
 • дохід від операцій з акціями, іншими цінними паперами та банківськими металами;
 • інші доходи.
Доходи учасника
 • щорічні дивіденди;
 • різниця між вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат на дату закриття Фонду та вартістю придбаних інвестиційних сертифікатів Фонду (у випадку ліквідації Фонду);
 • різниця між вартістю проданих та куплених інвестиційних сертифікатів Фонду (у випадку продажу інвестиційних сертифікатів Фонду на вторинному ринку).

 

Витрати

 

Витрати Фонду
Винагорода КУА 3% від середньорічної вартості чистих активів Фонду.
Можлива премія: не більше 15% розміру прибутку, отриманого Фондом понад прибуток, запланований в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік (середньозважена облікова ставка НБУ).
Операційні витрати
Послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо – фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів.
Витрати інвестора
Винагорода агенту Комісія розраховується в залежності від загальної вартості розміщення цінних паперів (ЦП) одному Інвестору або викупу ЦП у одного Інвестора та становить:
 • 1% – загальна вартість від 1’000 до 10’000 гривень;
 • 0,8% – загальна вартість від 10’000,01 до 25’000,00 гривень;
 • 0,75% – загальна вартість від 25’000,01 до 100’000,00 гривень;
 • 0,5% – загальна вартість від 100’000,01 гривень.
Податки
(Інвестор сплачує самостійно)
Фізичні особи:
 • 5% від суми отриманих дивідендів;
 • 15% від різниці між вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат на дату закриття Фонду та вартістю куплених інвестиційних сертифікатів Фонду (у випадку зактиття Фонду);
 • 15% від різниці між вартістю проданих та куплених інвестиційних сертифікатів Фонду (у випадку продажу інвестиційних сертифікатів Фонду на вторинному ринку).

Юридичні особи:
 • 25% від різниці між валовими доходами та валовими витратами від операцій з інвестиційними сертифікатами Фонду.
Операційні витрати Витрати на обслуговування рахунку у цінних паперах, розрахунково-касове обслуговування оплачуються Інвестором згідно з тарифами банку та зберігача, які самостійно обрані Інвестором. Ми рекомендуємо обслуговуватися в АБ «Діамантбанк».

 

Фонд обслуговують

 

Компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент"
Код за ЄДРПОУ – 34539113.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Серія АВ № 189898 видана ДКЦПФР від 28.12.2006 р. Строк дії: до 28.12.2011 р.
Депозитарій Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".
Код за ЄДРПОУ: 35917889.
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України – 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.
Зберігач Публічне акціонерне товариство «Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”».
Код за ЄДРПОУ: 21665382.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 літера А.
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України – 20.10.2007 р. – 20.10.2012 р.
Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю “Октава-Аудит“.
Код за ЄДРПОУ: 31839797.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова пл., 9.
Номер свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №2880. Дата внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності – 23.04.2002 р. Строк дії Свідоцтва – продовжено до 15.03.2012р., згідно з Рішенням АПУ від 15.03.2007р. №174/3.

 

Термін діяльності Фонду – 5 років з дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (до 21 травня 2013 року). Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні. Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна. Регулювання та нагляд – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Докладнішу інформацію про умови діяльності фондів під управлінням ТОВ «КУА "Діамант Інвест Менеджмент"» можна дізнатись за тел.: 0-800-308-303, +380 (44) 490-83-83.

 

Проспект емісії

 

 

Свідоцтво фонду