en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Портрет фонду

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд "Діамант – інтервальний" ТОВ «Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент"»


"Діамант – інтервальний" – фонд для інвесторів зі збалансованими потребами у рівні доходності та ліквідності вкладень.

 

 

Специфічні риси фонду

 

 • наявність інтервалів (раз на півроку) дає можливість інвесторам вийти з інвестиції у разі потреби, що підвищує ліквідність інвестиції;
 • за рахунок тривалих інтервалів між викупом сертифікатів дає можливість оптимізувати інвестиційний портфель у напрямі підвищення доходності інвестицій.

 

 

Мета фонду – залучення та примноження грошових коштів інвесторів.

Забезпечувати високу віддачу від операцій з цінними паперами за рахунок формування збалансованої структури активів та активної стратегії управління активами фонду.

 

Інвестиційний портфель

 

Диверсифікований:

 • цінні папери;
 • грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

 

Обмеження по диверсифікації (структура портфеля):

до 50% – грошові кошти, депозити, ощадні сертифікати, банківські метали;

до 50% – державні облігації; до 40% – муніципальні облігації;

до 20% – цінні папери іноземних держав;

до 20% – цінні папери іноземних емітентів;

до 5% – інші активи, дозволені законодавством України.

 

Концентрація активів Фонду: до 5% – в цінних паперах однієї юридичної особи.

 

 

 

Цільова аудиторія

 

Продукт розповсюджується серед необмеженої кількості інвесторів шляхом публічної пропозиції придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

 

 

Портрет потенційних споживачів послуги

 

 • Юридичні особи – підприємства, які мають вільний капітал для інвестування у цінні папери на середній період часу (1–3 роки).
 • Фізичні особи – знайомі зі специфікою роботи з цінними паперами громадяни, які можуть інвестувати тимчасово вільний капітал на тривалий строк.

 

 

Купівля, обіг, продаж інвестиційних сертифікатів Фонду

 

Час придбання сертифікатів Будь-який робочий день
Місце придбання інвестиційних сертифікатів Головний офіс Діамантбанку 
та агентська мережа КУА
Обіг Вільний обіг на вторинному ринку, крім періодів викупу інвестиційних сертифікатів КУА
Викуп інвестиційних сертифікатів КУА
 • з 10 по 20 квітня щороку включно;
 • з 10 по 20 жовтня щороку включно.
Номінальна вартість інвестиційного сертифікату
1000 грн.
Ціна купівлі/продажу сертифікату
За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі/продажу. Може бути збільшена/зменшена на комісію агента
Обмеження щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів, які може придбати Інвестор
Немає

 

Доходи

 

Доходи Фонду
 • дивіденди по акціях, процентний дохід по облігаціях і депозитах;
 • зростання курсу акцій, інших цінних паперів та банківських металів у портфелі Фонду;
 • дохід від операцій з акціями, іншими цінними паперами та банківськими металами;
 • інші доходи.
Доходи учасника
Різниця між вартістю проданих та придбаних інвестиційних сертифікатів Фонду.

 

Витрати

 

Витрати Фонду
Винагорода КУА 3% від середньорічної вартості чистих активів Фонду.
Також може бути сплачена премія: не більше 15% від прибутку, отриманого Фондом понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік (середньозважена облікова ставка НБУ).
Операційні витрати 
Послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо – фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів.
Витрати Інвестора
Винагорода агенту Комісія розраховується від загальної вартості цінних паперів (ЦП) одному Інвестору або викупу ЦП у одного Інвестора та становить:
 • 1% – загальна вартість від 1’000 до 10’000 гривень;
 • 0,8% – загальна вартість від 10’000,01 до 25’000,00 гривень;
 • 0,75% – загальна вартість від 25’000,01 до 100’000,00 гривень;
 • 0,5% – загальна вартість від 100’000,01 гривень.
Податки
(Інвестор сплачує самостійно)
Фізичні особи:
 • 15% від різниці між вартістю проданих та придбаних інвестиційних сертифікатів Фонду.

Юридичні особи:
 • 25% від різниці між валовими доходами та валовими витратами від операцій з інвестиційними сертифікатами Фонду.
Операційні витрати Витрати на обслуговування рахунку у цінних паперах, розрахунково-касове обслуговування оплачуються Інвестором згідно з тарифами банку та зберігача, які самостійно обрані Інвестором. Ми рекомендуємо обслуговуватися в АБ «Діамантбанк».

 

Фонд обслуговують

 

Компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент"
Код за ЄДРПОУ – 34539113.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Серія АВ № 189898 видана ДКЦПФР від 28.12.2006 р. Строк дії: до 28.12.2011 р.
Депозитарій Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".
Код за ЄДРПОУ: 35917889.
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України – 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.
Зберігач Публічне акціонерне товариство «Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”».
Код за ЄДРПОУ: 21665382.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 літера А.
Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України – 20.10.2007 р. – 20.10.2012 р.
Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю “Октава-Аудит“.
Код за ЄДРПОУ: 31839797.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова пл., 9.
Номер свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №2880. Дата внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності – 23.04.2002 р. Строк дії Свідоцтва – продовжено до 15.03.2012 р., згідно з Рішенням АПУ від 15.03.2007 р. №174/3.

 

Термін діяльності Фонду – безстроково. Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні. Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна. Регулювання та нагляд – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Докладнішу інформацію про умови діяльності фондів під управлінням ТОВ «КУА "Діамант Інвест Менеджмент"» можна дізнатись за тел.: 0-800-308-303, +380 (44) 490-83-83.

 

Проспект емісії

 

 

Свідоцтво фонду