en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (27.06.2017 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 23362711

3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа

4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384

5. Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації diamantbank.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до Рішення правління Національного банку України від 22.06.2017р. №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від 23.06.2017р. №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку".

 

Згідно із зазначеними рішеннями розпочато процедуру ліквідації ПАТ "ДІАМАНТБАНК" з 24 червня 2017р. по 23 червня 2019 року включно.

Уповноваженою особою Фонду гарантування Призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Тімоніна Олександра Олексійовича та делеговано йому всі повноваження ліквідатора ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

 

Банк має кредиторів, вимоги яких будуть задоволені відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів Банку.

 

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, станом на кінець  дня 31 грудня 2016 року вартість чистих активів ПАТ "ДІАМАНТБАНК" склала 7 411 979 тис.грн, сума зобов'язань 7 301 178 тис.грн., розмір власного капіталу 110 801 тис.грн.

 

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна Банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

 

 

 

Тімонін О.О.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)