en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (27.06.2017 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 23362711

3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа

4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384

5. Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації diamantbank.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі Рішення правління Національного банку України від 22.06.2017р. №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.06.2017р. №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Наказу від 24.06.2017р. №1-Л «Про припинення тимчасової адміністрації та виконання обов’язків ліквідатора ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Посадова особа Старцева Тетяна Володимирівна (згода про розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Уповноважена особа ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "ДІАМАНТБАНК", припинила повноваження.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці.

Рішення про призначення прийнято на підставі Рішення правління Національного банку України від 22.06.2017р. №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.06.2017р. №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу від 24.06.2017р. №1-Л «Про припинення тимчасової адміністрації та виконання обов’язків ліквідатора ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Посадова особа Тімонін Олександр Олексійович (згода про розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 2 роки - до 23.06.2019р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

 

 

 

Тімонін О.О.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)