en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (16 травня 2014)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк».

2. Код за ЄДРПОУ 23362711.

3. Місцезнаходження  04070, м.Київ, Контрактова Площа, 10А.

4. Міжміський код, телефон та факс, (044) 580-23-84, (044) 580-23-84.

5. Електронна поштова адреса gnv1@diamantbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.diamantbank.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

 

II. Текст повідомлення

1. Рішення  прийнято Загальними зборами акціонерів Протокол №13 від 15.05.2014 р.

Зміст рішення: збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Діамантбанк» на загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій простих іменних номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна у кількості 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук. Запропонована ціна продажу: 10 (десять) гривень визначена на підставі оцінки ТОВ «Юкрейніан Апрейзел» (сертифікат суб’єкта оціночної дiяльностi № 11591/11 вiд 01.04.11р.) станом на 01.04.2014 р. Iнформацiя щодо збільшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, які володіють 10 i більше вiдсоткiв акцій та iнформацiя щодо зміни власника великого пакету акцій емітента відсутня. Спiввiдношення простих іменних акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу (у відсотках) на дату прийняття рішення: 142,857%. Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку. Спосіб оплати - грошовими коштами в нацiональнiй валюті. Мета розміщення: Збільшення обсягу активних операцій банку, розвиток мережі банку. Рішення про розміщення акцій прийнято на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Діамантбанк». Інформація щодо кiлькостi акцій, що планують придбати акціонери банку відсутня. Конвертація цінних паперів не передбачається.

 

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правління                                                                              Ходачук О.М.