en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (5 липня 2013)

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23362711

1.4. Місцезнаходження емітента 04070 м.Київ Контрактова площа, 10А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-83-96 (044) 490-83-96

1.6. Електронна поштова адреса емітента sdv@diamantbank.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.diamantbank.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Зміна складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято на підставі заяви Войтухова Дмитра Євгеновича про звільнення за власним бажанням з посади Першого Заступника Голови Правління.Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу № 356-К від 05.07.2013 р.,  звільнений з 05.07.2013 р.Посадова особа Войтухов Дмитро Євгенович ( Згода про надання паспортних даних не надана), яка займала посаду Першого Заступника Голови Правління, звільнена.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років та 1 місяць.На посаду замість звільненої посадової особи призначень не відбулось.

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2.Голова Правління                                                                                Рибалкін О.В.

08.07.2013