en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

ПАТ «Діамантбанк» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

17.03.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 10.00 год. за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Реєстрація учасників за місцем та в день проведення зборів з 9-30 до 9-50 за київським часом. Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного законодавства. Телефон для довідок: 490-83-83.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом  на 24 годину 17 квітня 2015 року.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік. Затвердження Звіту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.

2. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2014 році. Затвердження звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2014 році.

3. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.

4. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.

6. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2015 рік.

8. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)*

 

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

5 106 148

4 780 643

Основні засоби  

100 759

95 184

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

169 623

157 471

Сумарна дебіторська заборгованість  

17 907

1 026 035

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 079 896

614 764

Нерозподілений прибуток 

8 065

4 828

Власний капітал 

287 520

279 456

Статутний капітал 

210 000

210 000

Довгострокові зобов'язання 

572 461

412 437

Поточні зобов'язання 

4 246 167

4 088 750

Чистий прибуток (збиток) 

8 065

4 828

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

21 000 000

21 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1 022

913

 

Правління ПАТ "ДІАМАНТБАНК"Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303