en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

ПАТ «Діамантбанк» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

11.03.2014

Публічне акціонерне товариство “Діамантбанк” (місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2014 року о 10.00 год. за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Реєстрація учасників за місцем та в день проведення зборів з 9-30 до 9-50 за київським часом. Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного законодавства. Телефон для довідок: 490-83-83.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом  на 24 годину 7 квітня 2014 року.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович.

 

Порядок денний:

 1. Звіт Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік. Затвердження Звіту Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
 2. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
 3. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
 4. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про результати діяльності банку у 2013 році. Затвердження звіту Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про результати діяльності банку у 2013 році.
 5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році.
 6. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
 8. Про розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
 9. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2014 рік.
 10. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
 11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)*


Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

4 780 643

3 433 314

Основні засоби  

95 184

97 295

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

157 471

140 939

Сумарна дебіторська заборгованість  

1 026 035

254 266

Грошові кошти та їх еквіваленти 

614 764

388 122

Нерозподілений прибуток 

4 828

2 888

Власний капітал 

279 456

274 627

Статутний капітал 

210 000

210 000

Довгострокові зобов'язання 

412 437

97 736

Поточні зобов'язання 

4 088 750

3 060 951

Чистий прибуток (збиток) 

4 828

2 888

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

21 000 000

21 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

913

882

 

Правління ПАТ "Діамантбанк"Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303