en

+380 (44) 580-27-27

 
 
 
 
 
 

Зразки заяв про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог

Базові тарифи на послуги ПАТ «ДІАМАНТБАНК» для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Реквізити для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Повідомлення про зміну порядку погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями клієнтів банку

 

ПАТ «Діамантбанк» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

04.04.2013

Публічне акціонерне товариство “Діамантбанк” (місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А) повідомляє про внесення змін та доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів (повідомлення було опубліковано в Відомостях НКЦПФР № 48 від 12.03.2013р.), які відбудуться 15 квітня 2013 року о 10.00 год. за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, приміщення ПАТ “Діамантбанк”, 5-й поверх, велика кімната переговорів. Реєстрація учасників за місцем та в день проведення зборів з 9-30 до 9-50 за київським часом. Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного законодавства. Телефон для довідок: 490-83-83.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом  на 24 годину 9 квітня 2013 року.

 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович.

 

Порядок денний:

 

 1. Звіт Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2012 рік. Затвердження Звіту Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2012 рік.
 2. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
 3. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
 4. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» шляхом затвердження його в новій редакції.
 5. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» шляхом затвердження його в новій редакції.
 6. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про результати діяльності банку у 2012 році. Затвердження звіту Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про результати діяльності банку у 2012 році.
 7. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2012 році. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2012 році.
 8. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2012 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2012 році.
 9. Затвердження річного звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2012 рік.
 10. Про розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2012 рік.
 11. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2013 рік.
 12. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
 13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)*

 

  Найменування показника 

Період 

Звітний 

Попередній 

  Усього активів  

3 433 314

2 863 898

  Основні засоби  

97 295

103 475

  Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

  Запаси 

140 939

26 971

  Сумарна дебіторська заборгованість  

254 266

2 364

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

388 122

321 773

  Нерозподілений прибуток 

2 888

3 691

  Власний капітал 

274 627

271 739

  Статутний капітал 

210 000

210 000

  Довгострокові зобов'язання 

97 736

79 468

  Поточні зобов'язання 

3 060 951

2 512 691

  Чистий прибуток (збиток) 

2 888

3 691

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

21 000 000

21 000 000

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

882

871

 

Правління ПАТ "Діамантбанк"Контакти для представників ЗМІ:

 

E-mail: PR@diamantbank.ua

 

 
0-800-308-303