Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОМЕГА БАНК"

13.03.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 152 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОМЕГА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 52 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "ОМЕГА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОМЕГА БАНК" (далі - ПАТ "ОМЕГА БАНК"), код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164, місцезнаходження: вул. Новокостянтинівська, 18 (ЛІТЕРА В), м. Київ, 04080, Україна.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 31.10.1991 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 38 від 01.06.2013 року;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 38-2 від 17.06.2013 р.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 17.06.2013р. № 38-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПАТ "ОМЕГА БАНК".

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 03 березня 2015 року наведені нижче.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ "ОМЕГА БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті

На 03.03.2015

1

2

АКТИВИ
 
Грошові кошти та їх еквіваленти

611 242

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку

-

Торгові цінні папери

-

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

-

Кошти в інших банках, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

резерви під знецінення коштів в інших банках

-

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

-

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

1

Найменування статті

На 03.03.2015

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(785)

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

-

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

-

Інвестиційна нерухомість

31 353

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

11 776

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

3 224

Відстрочений податковий актив

260 931

Основні засоби та нематеріальні активи

532

Інші фінансові активи, у т. ч.:

743

резерви під інші фінансові активи

(775)

Інші активи, у т. ч.:

972

резерви під інші активи

(155)

УСЬОГО АКТИВІВ, У Т. Ч.:

920 774

в іноземній валюті

609 877

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
Кошти банків, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

Кошти клієнтів, у т.ч.:

9 465

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

6 917

в іноземній валюті

2 398

Найменування статті

На 03.03.2015

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

6 827

в іноземній валюті

2 398

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

2 548

в іноземній валюті

2 180

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

2 548

в іноземній валюті

2 180

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

Інші залучені кошти

-

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

-

Резерви за зобов’язаннями

-

Інші фінансові зобов’язання

1 727

Інші зобов’язання

1 040

Субординований борг

901 771

Зобов’язання групи вибуття

-

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, У Т. Ч.: 

914 002

в іноземній валюті

906 454

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
Статутний капітал

5 750 928

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5 744 220)

Резервні та інші фонди банку

-

Резерви переоцінки

64

Усього власного капіталу

6 772

Усього зобов’язань та власного капіталу

920 774

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 02.03.2015 року за даними звітності складала 3 159 075,17 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку №2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 23.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 9 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter