Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ"

31.01.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від19.01.2015 року №35/БТ "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.01.2015 прийнято рішення №11 про запровадження з 20.01.2015 по 19.04.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, місцезнаходження: вул. Дмитрівська, будинок 69, Київ, 01135, Україна).

У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 01 жовтня 1991 р.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №55 від "07" листопада 2011 року.

2) Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій №215-2 від 26.10.2012 року; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №55-3 від 25.12.2014р щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ";

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 21.01.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку (грн.)

Найменування статті

Сума

1

2

 АКТИВИ
 
Грошові кошти та їх еквіваленти
78 097 502,11
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку
-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
2 082 071,25
Кошти в інших банках, у т. ч.:
3 154 529,92
в іноземній валюті
3 154 529,92
резерви під знецінення коштів в інших банках
(262,61)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
319 651 359,68
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
296 683 175,56
в іноземній валюті
-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(983 366,58)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
22 968 184,12
в іноземній валюті
10 570 162,37
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(2 955 187,56)
Інвестиційна нерухомість
2 383 200,00
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
1 009 768,00
Відстрочений податковий актив
664 452,67
Основні засоби та нематеріальні активи
82 167 234,88
Інші фінансові активи, у т. ч.:
2 611 951,70
резерви під інші фінансові активи
(8 480,17)
Інші активи, у т. ч.:
30 901 774,76
резерви під інші активи
(154 423,26)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
962 400,00
Усього активів, у т. ч.:
523 686 244,97
в іноземній валюті
83 843 109,59
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
Кошти банків, у т. ч.:
3 167 046,15
в іноземній валюті
31,30
Кошти клієнтів, у т.ч.:
382 118 133,98
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
180 047 616,11
в іноземній валюті
13 231 482,78
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
48 630 463,76
в іноземній валюті
13 231 482,78
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
202 070 517,87
в іноземній валюті
16 564,14
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
24 565 135,54
в іноземній валюті
8 483 623,69
Інші залучені кошти
23 611,64
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
-
Відстрочені податкові зобов’язання
-
Резерви за зобов’язаннями
-
Інші фінансові зобов’язання
5 168 439,97
Інші зобов’язання
1 934 180,11
Субординований борг
-
Усього зобов’язань, у т. ч.: 
392 411 411,85
в іноземній валюті
104 468 069,45
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
Статутний капітал
121 442 090,00
Емісійні різниці
5 535 065,79
Незареєстровані внески до статутного капіталу
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(15 957 549,54)
Резервні та інші фонди банку
13 361 358,33
Резерви переоцінки
6 893 868,54
Усього власного капіталу
131 274 833,12
Усього зобов’язань та власного капіталу
523 686 244,97

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.01.2015 р. за даними звітності складала46 960 874,9грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 10.02.2014 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору"наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter