Вітаємо на оновленому сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сайт працює в режимі наповнення та тестування. Якщо у Вас виникнуть запитання чи пропозиції надсилайте їх, будь ласка, на адресу: irf-support@fg.gov.ua. У разі виявлення помилки виділіть текст і натисність Ctrl+Enter

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»

23.12.2014

На підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 № 743 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27.11.2014 № 132 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ВБР», згідно з яким з 28.11.2014 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі – ПАТ «ВБР»), код ЄДРПОУ 36470620, МФО 380719, місцезнаходження: вул. Черновола В’ячеслава, 25, м. Київ, 01135, Україна.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

  1. відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;
  2. створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;
  3. продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 23.04.2009 року

Ліцензії та дозволи банку:

  1. Банківська ліцензія № 253 від 18.11.2011 року;
  2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 253-3 від 02.12.2013 р.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 02.12.2013р. №253-3 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПАТ «ВБР»;
  3. Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, Серія АЕ № 263415, дата видачі ліцензії: 12.10.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 - необмежений;
  4. Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ № 286706, дата видачі ліцензії: 05.11.2013; строк дії ліцензії: з 05.11.2013 - необмежений;
  5. Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність, Серія АГ № 399452, дата видачі ліцензії: 19.11.2010; строк дії ліцензії: з 19.11.2010-19.11.2015;
  6. Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, Серія АГ № 399453, дата видачі ліцензії: 19.11.2010; строк дії ліцензії: з 19.11.2010-19.11.2015;
  7. Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, Серія АГ № 399454, дата видачі ліцензії: 19.11.2010; строк дії ліцензії: з 19.11.2010-19.11.2015.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 28 листопада 2014 року наведені нижче.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ «ВБР»

(тис. грн.)

Найменування статті

На 28.11.2014

1

2

АКТИВИ
 
Грошові кошти та їх еквіваленти

580 548

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку

-

Торгові цінні папери

1 732 763

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

-

Кошти в інших банках, у т. ч.:

27 277

в іноземній валюті

1 227

резерви під знецінення коштів в інших банках

-

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

3 037 811

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

2 519 109

в іноземній валюті

1 156 843

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(120 315)

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

518 702

в іноземній валюті

-

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(77 150)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

-

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

-

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

-

Інвестиційна нерухомість

-

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

14 992

Відстрочений податковий актив

1 585

Основні засоби та нематеріальні активи

105 294

Інші фінансові активи, у т. ч.:

3 061

резерви під інші фінансові активи

(7 257)

Інші активи, у т. ч.:

28 750

резерви під інші активи

 (3 680)

УСЬОГО АКТИВІВ, У Т. Ч.:

5 532 081

в іноземній валюті

3 255 379

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
Кошти банків, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

Кошти клієнтів, у т.ч.:

4 504 744

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

2 569 558

в іноземній валюті

1 435 493

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

478 336

в іноземній валюті

12 131

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

1 935 186

в іноземній валюті

1 729 441

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

40 906

в іноземній валюті

12 497

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

-

в іноземній валюті

-

Інші залучені кошти

-

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

5 000

Резерви за зобов’язаннями

-

Інші фінансові зобов’язання

17 711

Інші зобов’язання                                          

22 899

Субординований борг

150 167

Зобов’язання групи вибуття

-

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, У Т. Ч.: 

4 700 521

в іноземній валюті

3 315 762

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 
Статутний капітал                                            

722 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

103 591

Резервні та інші фонди банку

5 969

Усього власного капіталу

831 560

Усього зобов’язань та власного капіталу

5 532 081

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 11 грудня 2014 року за даними звітності складала 55 474 865,01 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі – Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку №2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими, у тому числі отримання згоди про можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції до 16:00 год. 26 грудня 2014 року.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 9 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

 

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter